HLAVNÁ STRÁNKA  
Zamestnávateľ: Osobné číslo: ..........................
   

CESTOVNÝ PRÍKAZ

Útvar: ..........................................
Telefón, klapka: .......................
1. Priezvisko, meno, titul:
Normálny pracovný čas:
2. Bydlisko:
od: ..................... do:...................
Začiatok cesty
(miesto, dátum, hod.)
Miesto rokovaniaÚčel cestyKoniec cesty
(miesto, dátum, hod.)
3.Spolucestujúci: ................................................................................................................................................................................................................
4. Určený dopravný prostriedok (pri vlastnom vozidle druh, priemerná spotreba PH podľa tech. preukazu): ..................................................
5. Predpokladaná čiastka výdavkov v EUR ........................................................................
6. Povolený preddavok v EUR ................................. vyplatený dňa ......................................... pokl. doklad číslo: ...................................
 
................................................. .................................................
Podpis pokladníka Dátum a podpis pracovníka oprávneného na povolenie cesty
Vyúčtovanie pracovnej cesty
7. Správa o výsledku pracovnej cesty bola podaná dňa ...................................
....................................................................................
So spôsobom vykonania súhlasí .........................................................................
Dátum a podpis zodpovedného pracovníka
8. Výdavkový - príjmový pokladničný doklad č. .............................
Účtovaná náhrada bola preskúmaná a upravená na
  EUR ............................
Vyplatený preddavok ................................. EUR ............................
Doplatok - Preplatok ................................. EUR ............................
Slovom ........................................................................................
Účtovací predpis
Má dať
Dal
Čiastka
Stredisko
Zákazka
         
         
         
Poznámka o zaúčtovaní  

.....................................................
Dátum a podpis pracovníka,
ktorý upravil vyúčtovanie

.....................................................
Dátum a podpis príjemcu
(preukaz totožnosti)

.....................................................
Dátum a podpis
pokladníka

...............................................
Schválil (dátum a podpis)
 
9. Poznámky:

© 2008-2019  Všetky práva vyhradené.   Ing. Milan Novák,    sluzby@cestovnyprikaz.sk